kompensa logo 090110.jpg
 
 
 
Apie mus, atsakomybė, privatumas
Apie įmonę

Kokybės politika
Kontaktai, žemėlapis
Svarbi informacija

Visuomeninė veikla

Atsakomybė, privatumas

 

Apie įmonę

Draudimo brokerių bendrovė "Kompensa įkurta 1997 m. pradžioje UAB "Nuostolių aptarnavimo biuras" pavadinimu,  pagrindinė tuometinė veikla - draudimo kompensacijų išieškojimas, 1998 m. įmonė pervardinta į UAB Draudimo brokerių biuras "Kompensa", nuo tada vykdomos dvi veiklos:

-
draudimo paslaugų teikimas atstovaujant daugumą draudimo kompanijų,
-
draudimo kompensacijų išieškojimas iš užsienio ir Lietuvos draudimo kompanijų - įvykdyta daugiau nei 850 išieškojimo bylų.

Daugumos bendrovėje dirbančių brokerių darbo draudime stažas >10 metų, tad klientams sugebame teikti konkrečią naudą: 

- ypatingai geras draudimo kainas (įmokas), jokių papildomų kaštų už paslaugas,
- visų įmonės draudimo reikalų profesionalų tvarkymą, betarpišką asmeninį bendravimą,
-
konkursų tarp draudimo kompanijų surengimą geriausiam pasiūlymui gauti,
-
konsultacijas pildant draudimo anketas, jų pertikrinimą ir suderinimą su draudiku,
-
individualių draudimo sąlygų suderinimą su geriausią įmoką pasiūliusia kompanija,
-
visų rūšių laidavimų ir kitų draudimo polisų skubų pristatymą,
-
detalias konsultacijas atsitikus draudiminiam įvykiui - jos ypač svarbios sklandžiam žalos atlyginimui,
-
savalaikius priminimus apie draudimo įmokų sumokėjimo terminus,
-
aiškias sutartines pareigas ir atsakomybę, apdraustą 1,7 mln eurų sumai.

Kokybės politika
Tai mūsų įsipareigojimas užtikrinti aukštą draudimo veiklos kokybę. Mes esame įsitikinę, kad:
-
klientų poreikių patenkinimas yra mūsų sėkmės pagrindas;
-
kiekvienas darbuotojas teikdamas pasiūlymus ir idėjas bei dalyvaudamas gerinimo procese užtikrina nuolatinį kokybės tobulinimą;
-
klientų atsiliepimai mums suteikia galimybę daugiau sužinoti apie jų poreikius bei lūkesčius ir taip nuolat gerinti mūsų paslaugas;
-
aktyvumas, tarpusavio supratimas ir pasitikėjimas yra kokybės gerinimo pagrindas.


Mūsų kontaktai:

UA Draudimo brokerių bendrovė "Kompensa"
A.Vivulskio g. 6 / Algirdo g. 8,  LT-03221 Vilnius
Tel.  (5) 233 33 66, GSM (699) 333 06
GSM (699) 41 049, el. p. info@kompensa.lt

map.jpgVadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 78, 99 straipsniais, 149 straipsnio 4 dalimi, ir LR Draudimo Priežiūros Komisijos 2011-02-22 nutarimu Nr. N-69  teikiame Jums šią informaciją:
1. Nepriklausomo draudimo tarpininko tapatybė ir adresas –
Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Kompensa“; įmonės kodas - 123923275; buveinės adresas A.Vivulskio g. 6/8-1, 03221 Vilnius; veiklos adresas  A.Vivulskio g. 6/8-1, Vilnius.
2. Juridinių asmenų registras, kuriame registruotas 1 punkte nurodytas asmuo -
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras, http://www.registrucentras.lt
3. Interneto tinklalapis, kuriame skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas
LR Draudimo Priežiūros Komisijos tinklapis http://www.dpk.lt/ .
4. Nuosavybės ryšiai su draudimo bendrovėmis
UADBB „Kompensa“ nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi jokios draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių.
Jokia draudimo įmonė arba draudimo įmonės patronuojanti įmonė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai neturi UADBB „Kompensa“ akcijų.
5. Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos
Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos galima pateikti LR Draudimo Priežiūros Komisijai.
Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos, susijusios su konkrečia draudimo sutartimi, galima taip pat pateikti toje draudimo sutartyje nurodytam draudikui.
6. Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros
Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis ir/ar tarpininkavimu su draudiku, jei ko kita nėra nurodyta draudimo taisyklėse (sutarties sąlygose), taikytinose draudimo sutarčiai, iš kurios kilo skundas ir/ar reikalavimas.
7. Vartotojų skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros
Jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ir/ar nukentėjęs tretysis asmuo yra vartotojas (t. y. fizinis asmuo, įsigyjantis draudimą su jo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, bet asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti), tai, be 6 punkte nurodytų procedūrų, jis taip pat turi teisę, kad jo skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų LR Draudimo Priežiūros Komisija.
Vartotojas, manantis, jog draudikas draudimo sutartiniuose (ar su jais susijusiuose) santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis pasinaudoti savo teise kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją, pirmiausia privalo raštu kreiptis į draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybės ir savo reikalavimą.
Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi, ir raštu pateikti išsamų motyvuotą atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių nuorašai privalo būti pridėti prie draudiko atsakymo.
Jei vartotojo netenkina draudiko atsakymas arba jo negauna per nustatytą terminą, tai vartotojas per du mėnesius nuo draudimo atsakymo gavimo dienos ar termino suėjimo dienos turi teisę užpildęs nustatytą formą kreiptis į LR Draudimo Priežiūros Komisiją.
Platesnę informaciją ir vartotojo kreipimosi formą galima rasti 2006-12-19 dienos LR Draudimo Priežiūros Komisijos Nutarime Nr. 112 arba tinklapyje http://www.dpk.lt/ .
8. Konsultavimo pobūdis
* UADBB „Kompensa” konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu.
* UADBB „Kompensa” konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudiko pavedimu.
Klientas turi teisę reikalauti UADBB „Kompensa” pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.
9. Informacija draudėjui, kurią pagal LR Civilinio kodekso 6.993 str. turi pateikti draudikas
Siūlomų draudikų pavadinimai, draudikų įmonių rūšys, adresai yra nurodyti pasiūlyme, prie kurio yra teikiama ši informacija.
Iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarka, draudiko elgesys, kai draudėjas pažeidžia draudimo sutarties sąlygas, galimi draudimo rizikos padidėjimo atvejai bei kita informacija yra nurodyta, konkrečios draudimo rūšies taisyklėse, su kuriomis draudėjui primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti iki draudimo sutarties sudarymo.
10. Draudimo sutartims taikoma teisė
Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB „Kompensa”, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11. Nuorašai (dublikatai)
Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.
12. Nepriklausomo draudimo tarpininko veiklos principai
UADBB „Kompensa” konsultuoja klientus tik atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasi profesionaliais kriterijais, galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį.
Prieš sudarydama kiekvieną konkrečią draudimo sutartį, UADBB „Kompensa” nustato ir nurodo, remdamasi visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodo pagrindines priežastis, kuriomis remdamasi jis klientui duoda vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties.

Visuomeninė veikla

Jaučiame ypatingą atsakomybę dėl brokerių vaidmens, propaguojant skaidrumą, viešumą ir pasitikėjimą draudimo versle, todėl mūsų įmonės vadovas Vytis Ledas jau aštuonetą metų yra aktyvus draudimo brokerių asocijuotų struktūrų dalyvis ir renginių organizatorius:

● Asociacijos Draudimo brokerių rūmai vienas steigėjų 2004 m. ir pirmojo bei antrojo prezidiumų narys 2004-2009 m.

● Nacionalinės draudimo brokerių įmonių asociacijos (NDBĮA) valdybos narys nuo NDBĮA įkūrimo 2006 m., prezidentas nuo 2009 m.

● Asociacijos Draudimo brokerių rūmai (šiuo metu >920 narių) direktorius 2005-2007 m.

● Draudimo informacinio portalo www.draudimas.info vienas iniciatorių ir portalo tarybos pirmininkas 2006 m.

● Draudimo brokerių rūmų prisistatomojo renginio 2005.01.21 (>430 dalyvių) organizatorius.

● Draudimo brokerių rūmų narių dešimties regioninių,visuotinių susirinkimų ir konferencijų organizatorius.

● Mokymų programų ir kursų Draudimo brokerių rūmų nariams organizatorius.

● Tarptautinės konferencijos “Lietuvos draudimo verslui – 15” 2005 m. vienas organizatorių.

● "Profesijos senbuvio" vardo nominantas 2009 m.

● NDBĮA įsteigtų nominacijų įteikimo Lietuvos draudikams 2009-2011 m. renginių organizatorius.

● Tarptautinės konferencijos kartu su Van Ameyde International 2010 m. organizatorius.

● Tarptautinės konferencijos kartu su Lloyd's anderaiteriais ir brokeriais 2011 m. organizatorius.

Kontaktai visuomeniniams reikalams: vytis.ledas@ndbia.lt, tel. +370 699 14353.

 

Atsakomybė ir privatumas

UADBB "Kompensa" profesinė atsakomybė yra apdrausta 1,2 mln eurų sumai vienam įvykiui ir 1,7 mln eurų sumai poliso galiojimo laikotarpiui (Lloyd's sindikato Markel 3000 polisas Nr. 1878808).

Visos pateikiamos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai yra tik puslapio rengėjų ar atskirų skelbiamų straipsnių autorių nuomonės, kurios gali nesutapti su draudimo veikloje bei teisinėje praktikoje įsigalėjusiomis nuomonėmis ir tendencijomis. Visos pateikiamos išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai yra bendro pobūdžio ir negali pakeisti specialistų konsultacijų, suteikiamų atsižvelgus į konkrečias aplinkybes. Puslapio rengėjai nesuteikia jokių garantijų dėl pateikiamų rekomendacijų ir pasiūlymų įgyvendinimo galimybių bei neatsako už jokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius ar žalą, susijusią su šių rekomendacijų ar pasiūlymų įgyvendinimu. Visa šiame interneto tinklapyje nurodyta informacija pateikiama tik bendro pobūdžio informacijos tikslais, todėl negali būti laikoma konsultacija. Jeigu Jums reiktų konsultacijos tam tikros draudimo rūšies klausimu, prašome kreiptis į mus elektroninio paštu info@kompensa.lt arba telefonu +370 699 33306. Pasiliekame teisę atskirais atvejais neteikti konsultacijų nenurodydami priežasties. 

Draudimo taisyklės yra išsaugotos iš konkrečios draudimo kompanijos tinklapio tą dieną, kuri yra nurodyta atitinkamo failo pavadinimo pabaigoje, pvz.: "IF Transporto_draudimo_taisykles_Nr001 20091127". Neprisiimame jokio pobūdžio atsakomybės dėl to, kad mūsų svetainėje esančio failo pavadinime nurodytą dieną draudimo įmonė buvo paskelbusi nebeaktualią taisyklių redakciją ar netinkamai jas atnaujinusi ar pan. Siekiame užtikrinti, kad svetainėje pateikta informacija verslo draudimo tematika, būtų teisinga, tačiau mes nesuteikiame jokių garantijų dėl informacijos teisingumo. Jūs savarankiškai atsakote už neigiamus padarinius, kurie galėjo atsirasti dėl to, kad Jūs vadovavotės svetainėje pateikta informacija. Neatsakome už neigiamus padarinius, kurie atsirado dėl to, kad Jūs pateikėte klaidingus duomenis apie save ar įmonę.Mes negarantuojame nepertraukiamo svetainės darbo. Svetainėje yra patalpintos nuorodos į trečiųjų šalių tinklapius, tačiau neatsakome už šiuose tinklapiuose pateiktą informaciją ir vykdomą jų veiklą. Kai Jūs kreipiatės svetainės pagalba dėl draudimo paslaugų arba dėl konsultacijos draudimo klausimais, su Jumis susisiekia licencijuotas draudimo brokeris. Jūs savarankiškai atsakote už visus padarinius, kurie gali atsirasti dėl to, kad Jūs gavote konsultaciją iš šio draudimo brokerio arba su jo pagalba apsidraudėte.

 
į viršų
 
Draudimo brokerių įmonė "Kompensa"  A. Vivulskio 6/8-1, Vilnius, tel. +3705 233 33 66, tel/faks. +3705 233 36 99, mob. tel. +370 699 33306, el.p. info@kompensa.lt